Политика за защита на личните данни

I.     Въведение

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните - членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава "правата и свободите" на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни.

Териториален обхват– правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

 „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

 „Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 

II.   Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. Ръководството на ПРИНС ЕООД , се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата,  чиито лични данни ПРИНС ЕООД  събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

4. Тази политика се прилага за всички служители/работници и клиентите на ПРИНС ЕООД . Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

5. Партньори и трети лица, които работят с или за ПРИНС ЕООД , както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от ПРИНС ЕООД , без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които ПРИНС ЕООД  е поел, и което дава право на ПРИНС ЕООД  да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения. 

III. Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1ПРИНС ЕООД  е  администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Ръководството на ПРИНС ЕООД  е отговорно за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в ПРИНС ЕООД ;

3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на ПРИНС ЕООД , които обработват лични данни.

4Политиката за обучение на ПРИНС ЕООД  Политика за провеждане на обучение определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на ПРИНС ЕООД . 

IV. Принципи за защита на данните

Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ПРИНС ЕООД  имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като "основания за обработване", например „съгласие“.

Добросъвестно - за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за "прозрачност".

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

Правилата за уведомяване на субекта на данни от ПРИНС ЕООД  са определени в ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ  и уведомлението се записва в Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни).

Специфичната информация, която трябва да бъде предоставена на субекта на данните, трябва да включва като минимум:

·         данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;

·         целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването;

·         периода, за който ще се съхраняват личните данни;

·         съществуването на следните права -  да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;

·         категориите лични данни;

·         получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;

·         където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;

·         всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени от администратора ПРИНС ЕООД . Процедура за прозрачност при обработката на лични данни определя съответните правила.

3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (

·         Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или връзка Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни)

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

·         Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат прегледани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

·         Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от ПРИНС ЕООД  са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.

·         От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват ПРИНС ЕООД  за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на ПРИНС ЕООД  е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

·         Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин (Антивирусен софтуер, който осигурява защита от злонамерен софтуер; Антивирусен софтуер, който защитава имейлите и браузърите на компанията; Нашата корпоративна мрежа е защитена със защитна стена; Извършваме регулярен и автоматизиран бекъп на данните; Служебната ни Wi-Fi мрежа е защитена с парола; Установена е честа смяна на паролите за достъп с цел постигане на по-високо ниво на защита на данните; Отдалечен достъп до мрежата на организацията е възможен само чрез виртуална частна мрежа (VPN); Акаунтите с администраторски права не се използват при ежедневната работа на служителите. Администратори могат да бъдат само определени упълномощени лица и влизането им може да се осъществи само от специализирани устройства; Достъпът до чувствителни / лични данни се контролира и ограничава само до лицата, които имат нужда да ги достъпват; Процедурите за мониторинг, откриване, анализ и докладване на инциденти по сигурността се разработват и съобщават в рамките на организацията; Взети са мерки за криптиране на компютрите, преносимите устройства и споделените директории във мрежата; Данните в електронния магазин за защитени посредством SSL сертификат; Данните, които са на хартиен носител се съхраняват в заключен шкаф, достъп до който има само съответният отговорник;), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

·         Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.

·         Администраторът на данни специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

При оценяването на подходящи технически мерки, администраторът на данни данните ще разгледа следното:

·         Защита с парола;

·         Автоматично заключване на бездействащи работни станции;

·         Премахване на права на достъп за USB и други преносими носители с памет;

·         Антивирусен софтуер и защитни стени;

·         Правата за достъп основани на роли, включително тези,  на назначен временно персонал

·         Защитата на устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други;

·         Сигурност на локални и широкообхватни мрежи;

·         Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране;

При оценяването на подходящите организационни мерки ще се вземе предвид следното:

·         Нивата на подходящо обучение в ПРИНС ЕООД ;

·         Включването на защитата на данните в трудовите договори;

·         Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни;

·         Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;

·         Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;

·         Приемането на политика на „чисто работно място“;

·         Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове;

·         Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място;

·         Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място;

·         Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли;

·         Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия извън офиса;

Тези контроли са избрани въз основа на идентифицираните рискове за лични данни, както и потенциала за нанасяне на вреди, на лицата, чиито данни се обработват.

7. Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

ПРИНС ЕООД  ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

V.  Права на субектите на данни

1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

·         Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.

·         Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

·         Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

·         Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");

·         Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

·         Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

·         Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

·         Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

·         Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

·         Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

·         Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

·         Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

2. ПРИНС ЕООД  осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

·         Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите; тази процедура също така описва как ПРИНС ЕООД  ще гарантира, че отговора на искането на субекта на данни отговаря на изискванията на Общия регламент.

·         Субектите на данни имат право да подават жалби до ПРИНС ЕООД , свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни

VI. Съгласие

1. Под „съгласие“ ПРИНС ЕООД  ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

2. ПРИНС ЕООД  разбира под "съгласие" само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

4. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.

VII.       Сигурност на данните

1. Всички служители на фирмата са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които ПРИНС ЕООД  държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако ПРИНС ЕООД  не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност.

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни трябва да се третират с най-голяма сигурност и трябва да се съхраняват:

·         в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или

·         ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация ; и / или

·         съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

3. Да се създаде организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители / работници на ПРИНС ЕООД . От всички служители / работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

4. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където  могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни  помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те трябва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура/правила и съответен протокол.

5. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани само в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Записите на хартиен носител, които са достигнали датата на съхранение, трябва да бъдат нарязани и унищожени като "поверителни отпадъци". Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно изградените правила/процедури.

6. Обработването на лични данни "извън офиса" представлява потенциално по-голям риск от загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът трябва да бъде специално упълномощен да обработва данните извън обекти на администратора.

VIII.     Разкриване на данни

1. ПРИНС ЕООД  трябва да осигури условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от организацията.

Необходимо е на служителите да се извърши специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне рискът от такова нарушение.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от администратора на данните.

IX.  Съхраняване и унищожаване на данните

1. ПРИНС ЕООД  не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

2. ПРИНС ЕООД  може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани  за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

Периода на съхранение за всяка категория на лични данни ще бъдат изложени в процедурата за Процедура за съхраняване и унищожаване на данните , както и на критериите, използвани за определяне на този период, включително всякакви законови задължения, ПРИНС ЕООД  е да се запази данните.

4. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните както и правилата за унищожаване на информацията върху неизползвани  записващи носители ще се прилагат във всички случаи.

5. Личните данни трябва да бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

X. Използване на онлайн магазина на ПРИНС ЕООД

1. Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез онлайн магазина на ПРИНС ЕООД  – techno-prince.com.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.
След подаване на заявка в електронния магазин, Потребителят изразява своето съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Онлайн магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора.
Подаването на лични данни от страна на Потребителя и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина.
Потребителят носи отговорност за подаване на неверни лични данни.
Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели
Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели. 
Личните данни са защитени и се обработват и съхраняват в съответствие с приложимото законодателство и настоящата Политика за защита на лични данни. 
2. ПРИНС ЕООД  събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Онлайн магазина („Потребители“:  Имена, Адрес, Имейл, телефонен номер, IP адрес, HTTP-бисквитки(Cookies).
Едновременно с това ПРИНС ЕООД  се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време са спазени и законовите разпоредби.

Всички служители на ПРИНС ЕООД  се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите/служебните им задължения и касаеща потребителите.
ПРИНС ЕООД  осигурява на Потребителите на Онлайн магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.
Потребителите на Онлайн магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В потребителския си профил на сайта Потребителят ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.
Регистрацията на Потребител в 
oнлайн магазинa  - techno-prince.com е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.
Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Потребителят изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Онлайн магазина, както и за тяхното обработване от страна на ПРИНС ЕООД  с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Онлайн магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.
При регистрация за получаване на периодични бюлетини на електронният магазин, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Онлайн магазина. Всички имейл адреси, изпратени на ПРИНС ЕООД , съгласно закона няма да бъдат предоставяни на трети лица.
Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез страницат
a techno-prince.com. 
3. Използване на бисквитки (Cookies)
На различни страници от сайта си ПРИНС ЕООД  използва т.нар. "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви. Повечето от използваните от ПРИНС ЕООД  "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от Вашия твърд диск (т. нар. „бисквитки за сесия“). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват. При едно друго посещение на сайта на ПРИНС ЕООД  те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да контролирате използването на бисквитките чрез настройки в на сайт
a и в настройките на браузъраПовече за използването на бисквитки може да прочетете в страницата: Политика за използване на бисквитки.